Tiedotteet

Tiedotteet luettavissa myös ePressissä

Tiedote 1.3.2018

Lakiasiaintoimisto Neuvonen Oy älykylien oikeusturvaa kehittämään

Älykyliä kehittävä Arctic Smartness Village Oy ja Lakiasiaintoimisto Neuvonen Oy ovat aloittaneet yhteistyön, jolla varmistetaan osakkaiden oikeusturva älykylien perustamisessa ja toiminnassa. Edullista asumista edistävä konsepti parantaa maaseudun elinvoimaisuutta, palveluita ja omavaraisuutta asukaslähtöisesti.

Yhteistyön tarkoituksena on varmistaa, että perustettavien kylien osakkaiden oikeusturva toteutuu ja yhteisön toiminnan kannalta merkittävät toiminnallisuudet turvataan läpinäkyvällä tavalla. ”Älykylä on monitahoinen ratkaisu, jossa on ennakoitava riskejä eri lähestymiskulmista”, Arctic Smartness Village Oy:n toimitusjohtaja Juri Laurila arvioi. Hän on iloinen hyvin alkaneesta yhteistyöstä, sillä asukkaiden etu on kaiken suunnittelun kärkenä. ”Oikeusturva on arvokas asumisen tekijä”, Laurila jatkaa.

Lakiasiaintoimisto Neuvonen Oy:n toimitusjohtaja Hilkka Neuvonen pitää älykylä -konseptia erittäin mielenkiintoisena ja innovatiivisena. ”Haluamme olla mukana tällaisissa mielenkiintoisissa ja innovatiivisissa hankkeissa, joiden kautta saamme olla osa uudenlaista älykkään asumisen, teknologian ja yhteisötoiminnan ratkaisuja luovaa tulevaisuutta”, Neuvonen toteaa. Lakiasiaintoimisto Neuvonen Oy tarjoaa asiakkailleen arjen juridiikkaa, johon tällaisen monipuolisen ja asukaslähtöisen konseptin kehittäminen istuu erinomaisesti. ”Arctic Smartness Village -konseptissa voimme hyödyntää osaamisemme laaja-alaisuutta”, Neuvonen kuvailee.

Älykylä  ̶  edullisen asumisen konsepti

Arctic Smartness Village -konseptin taustalla vaikuttavat maaseudun autioituminen ja asumisen hintakehitys. Konseptin keksijä Juri Laurila halusi löytää molempien suuntaa muuttavan, konkreettisen keinon näihin haasteisiin. Pitkä kokemus aluekehitystyöstä antoi paljon taustatietoa, joiden varaan konsepti alkoi rakentua. Konseptin perusidea on aika yksinkertainen. ”Kootaan yhteen parhaat mallit ja vältetään tiedossa olevat karikot”, Laurila kiteyttää.

Konseptissa perustetaan uusia kyliä ja asuinalueita, joissa hyödynnetään hyviksi havaittuja malleja ja modernia teknologiaa. Siinä myös valjastetaan liiketaloudellinen toiminta pienentämään asumisen ja elämisen kustannuksia ja tuottamaan palveluita yhteisön jäsenille. Älykylä houkuttelee asukkaita, jotka haluavat elää edullisemmin, kestävämmin, ympäristöystävällisemmin ja modernimmin.

Lisätietoja:

Juri Laurila, toimitusjohtaja, Arctic Smartness Village Oy

juri.laurila@arctic2020.fi, +358 40 514 5000

Hilkka Neuvonen, toimitusjohtaja, Lakiasiaintoimisto Neuvonen Oy

hilkka.neuvonen@nlex.fi, +358 40 759 1230

 

¤¤¤

 

Tiedote 20.2.2018

Viinaa ja ruokaa älykylistä

Olutpanimoa ja viinatislaamoa ehdotettiin tuotettavaksi älykylissä. Eniten vastaukset kuitenkin painottuivat ruoantuotantoon, matkailuun ja palveluihin. Kuluttajille suunnattu kyselytutkimus osoittaa älykylien kiinnostavan kuluttajia. Kaksi kolmasosaa 137 vastaajasta ennustaa älykyliä nousevan useita vuoteen 2040 mennessä. Muuttoliikkeen kehitykseen suurimpina tekijöinä nähtiin koulutus ja työ, asumisen hinta ja palveluiden keskittyminen.

Olutpanimoa ja viinatislaamoa ehdotettiin kysyttäessä, mitä tuotantoa vastaajan omaan kuntaan perustettavassa älykylässä voisi olla. Eniten vastaukset kuitenkin painottuivat ruoantuotantoon, matkailuun ja palveluihin. Maatalous, luonnontuotteiden jalostus, kasvihuonetoiminta, lihanjalostus ja elintarviketuotanto olivat selvästi enemmistössä. Myös ohjelma-, hyvinvointi-, eläinhoito-, metsuri- ja tietotekniikan palvelut, sekä sosiaalinen palveluntuotanto nähtiin hyvinä vaihtoehtoina. Erilaisia matkailupalveluita esitti viidesosa vastaajista. Realistisimpana nähtiin kiinteistönhuolto.

Kolme neljäsosaa vastaajista oli sitä mieltä, että yhteisöllisyys vaikuttaa erittäin tai melko paljon asumismukavuuteen. Vielä isompi osa (82 %) näki tärkeänä päästä osallistumaan oman asuinalueen päätöksentekoon.

Kaksi kolmasosaa vastaajista ennustaa älykyliä nousevan useita vuoteen 2040 mennessä. 6 prosenttia odottaa niitä olevan yli 50. Kolmasosan mielestä älykyliä syntyy alle 4 kappaletta. Arctic Smartness Village -konsepti on edulliseen asumiseen tähtäävä asumisen malli, jossa luodaan työpaikkoja ja palveluita. Samat asiat nousivat ylitse muiden muuttoliikkeen kehityksen tekijöinä kyselyssä.

Omakotitalo ja rivitalo suosituimmat

Omakotitalot olivat vastaajien keskuudessa selvästi suosituin asumisen muoto. Yli 60 prosenttia vastaajista valitsisi omakotitalon. Seuraavaksi suosituin oli rivitalo 28 prosentin kannatuksella. Suosituin asunto oli 91-125 neliöinen omakotitaloasunto, jollaisen valitsisi 22 prosenttia vastaajista.

Moduulitalot koki kiinnostavana lähes kaksi kolmasosaa vastaajista. Kuten kuntavaikuttajienkin kyselyssä, puu oli selkeä ykkönen parhaana rakennusmateriaalina. Melkein 90 prosenttia vastaajista valitsisi puun.

 

Lisätietoja:

Juri Laurila, toimitusjohtaja, Arctic Smartness Village Oy     +358 40 514 5000, juri.laurila@arctic2020.fi

 

¤¤¤

 

Tiedote 13.2.2018

Enemmistö kuntavaikuttajista näkee älykylien yleistyvän

Arctic Smartness Village Oy teetti kyselytutkimuksen, jossa selvitettiin kuntavaikuttajien näkemyksiä yrityksen luoman älykkään asumisen konseptin osalta. Älykylillä on vahva tuki kuntavaikuttajien suunnalla. Vastaajista vain viidennes näki, että kyliä olisi perustettu vuoteen 2040 mennessä alle 4 Suomeen. Lähes saman verran näki kyliä olevan enemmän kuin 35 toiminnassa.

Yrityksen tammikuussa 2018 teettämään kyselytutkimukseen vastasi 114 kuntavaikuttajaa eri puolilta Suomea. Vastaajat olivat kunnan- ja kaupunginjohtajia, kuntien virkamiehiä ja poliittisia vaikuttajia 60 eri kunnasta ja kaupungista. Kyselytutkimuksen tarkoitus oli kartoittaa kuntavaikuttajien mielikuvia Arctic Smartness Village -konseptin houkuttelevuudesta ja tulevaisuudesta.

Energiaratkaisuja piti houkuttelevana tai erittäin houkuttelevana 67,5 prosenttia vastaajista. Vain alle 10 % vastaajista ei kokenut niitä houkuttelevina. Vastausten perusteella yhteiskäyttöön hankituilla välineillä voidaan hankkia satojen eurojen vuosisäästöt. Noin puolet vastaajista arvioivat säästöjä syntyvän 200-800 euroa ja neljäsosa vastaajista arvioi säästöiksi 800-1600 euroa.

Yhteisöllisyyttä arvostetaan

Älykkään asumisen konseptissa tuetaan yhteisöllisyyden kehittymistä monipuolisesti. 83 prosenttia vastaajista piti tätä tärkeänä uusien asuinalueiden perustamisessa. Yli 80 prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, että yhteisöllisyys vaikuttaa asumisen mukavuuteen. Neljä viidestä koki tärkeänä mahdollisuuden osallistua oman asuinalueen päätöksentekoon.

Yhteisön palveluntuotannosta realistisimpina nähtiin kiinteistönhuolto, siivous ja kodinhoitopalvelut. Vain 7 prosenttia vastaajista ei nähnyt realistisena, että yhteisö voisi tuottaa palveluita. Matkailupalveluiden tuottaminen oli selkeä suosikki, kun kysyttiin mitä tuotantoa älykylä voisi tuottaa. Myös ravinnon tuottaminen ja digitaaliset palvelut nousivat useissa vastauksessa esiin.

Myös puu- ja moduulirakentaminen koettiin hyvänä. Yli 90 prosenttia vastaajista valitsisi rakennusten materiaaliksi puun. Lähes 70 prosenttia vastaajista piti siirrettäviä moduuliratkaisuja ja mahdollisuutta muuttaa rakennuskantaa elämänvaiheiden mukana kiinnostavana.

Koulutus ja työ ohjaa muuttoliikettä

Muuttoliikkeen kehitysnäkymät jakoivat vastaajat. Silti kaupungistumisen nähtiin jatkuvan seuraavan 20 vuoden aikana. Hieman yli 30 prosenttia vastaajista näki urbanisaation vahvistuvan. Kuitenkin reilu viidennes vastaajista näki suunnan muuttuvan ja ihmisten muuttavan maalle. Tärkeimpinä muuttoliikkeeseen vaikuttavia tekijöitä Suomessa oli koulutus ja työ, liikenneyhteydet ja palveluiden kehittyminen. Globaalisti ympäristötekijät, koulutus ja työ, sekä turvallisuus koettiin selvästi tärkeimmiksi ohjureiksi.

¤¤¤

Tiedote 21.12.2017

Sodankylän älykylähanke myötätuulessa

Arctic Smartness Village Oy:n uraauurtava älykyläkonsepti on saanut paljon huomiota osakseen. Energiaomavarainen, ympäristöystävällinen ja elinvoimainen asumisen malli voi muodostua tulevaisuudessa merkittäväksi asumisen muodoksi eri puolilla Suomea. Yrityksen luoma malli on kehitetty asukaslähtöisesti ja sen tärkeimmät hyödyt tulevat taloudellisesta mallista, yhteisöllisyydestä ja asumisen mukavuudesta. Sodankylään suunniteltava 500 asukkaan pilottikylähanke on saanut taakseen merkittävän verkoston toimijoita, joiden avulla kylän perustaminen on askeleen lähempänä toteutumistaan.

Juuri päättyneen Sodankylän kunnan ja Lapin liiton rahoittaman AIKO -kokeiluhankkeen aikana uusi älyasumisen malli sai huomattavan paljon kiinnostusta osakseen. Asiantuntijat yliopistoissa, kunnissa, virastoissa ja yrityksissä näkevät konseptissa suuren potentiaalin laajentua Suomen lisäksi ulkomaille. Koska mallissa luodaan elinvoimaisia asuinalueita pääosin markkinaehtoisesti, konsepti luonnollisesti kiinnostaa kuntia. Konseptin mukaisesti perustetut älykylät nostavat kuntien imagoa edelläkävijänä ja houkuttelevat niihin uusia asukkaita.

Konseptin vaikutuksia on pohdittu myös uusista näkökulmista. Sen mahdollisuuksia pohditaan maaseudun uusasuttamisen lisäksi muun muassa SOTE -palveluiden tuottamisessa, aluelautakuntamallin toteuttamisessa, maahanmuuttajien kotouttamisessa, sekä tutkimus- ja kehittämisympäristönä. Yhteisöllisyyden tukemiseksi kylään ollaan ottamassa käyttöön oma virtuaalivaluutta.

Pysyvää tutkimusta alueelle

Vaasan yliopisto aloittaa älyverkon suunnittelun. Yliopisto suunnittelee pysyvää tutkimus- ja koeverkkoa, jossa se voi tutkia erilaisia kehitysratkaisuja ihmisten arjessa. Ns. Living lab -antaa tietoa erilaisten ratkaisujen vaikutuksista asukkaiden arkielämän ratkaisut huomioiden. Tavoitteena on kehittää energiatehokkuutta ja kokeilla teorioita käytännössä.

Konsepti vie asumista kohti hiilineutraaliutta. Itse tuotettu energia, sekä muu tuotanto pienentää asumisen ja elämisen hiilijalanjälkeä. Energia tuotetaan vain uusiutuvista lähteistä, erilaiset jakamistalouden sovellukset vähentävät kulutusta ja rakentamisessa suositaan puuta. Kaikessa suunnittelussa pyritään minimoimaan vaikutukset ympäristöön ja ilmastoon.

Maanalaista tuotantoa

Alueelle on suunniteltu kalankasvatusta ja kasvihuonetuotantoa. Arktisella alueella on katsottu olevan energiataloudellisesti järkevää sijoittaa nämä suljetun kierron järjestelmät maan alle, jolloin säästetään merkittävästi lämmitysenergiaa. Valaistuksen järjestäminen nykyaikaisella LED -teknologialla mahdollistaa myös kasvien kerroskasvatuksen. Suljetun kierron järjestelmät eivät aiheuta myöskään ympäristökuormitusta.

Seuraavassa vaiheessa perustetaan osuuskunta, tehdään talouslaskelmat ja aluetaloudellisen vaikutusten arviointi, tehdään maankäyttösopimukset ja aloitetaan aluesuunnittelu. Lisäksi kevään aikana on tarkoitus aloittaa ennakkomyynti. Rakentaminen aloitetaan vuoden 2020 aikana.

 ¤¤¤

 

Tiedote 1.12.2017

 

Slush! yhdistää start upit – Bankify Oy ja Arctic Smartness Village Oy kehittämään yhteisöllistä jakotaloutta.

Helsingissä käynnissä oleva Slush! -tapahtuma on luotu yhdistämään yrityksiä ja rahoittajia. Sen ansiosta kaksi erittäin lupaavaa Start Up -yritystä aloittaa yhteistyön, joka tuo molemmille lisäarvoa. Bankify Oy ja Arctic Smartness Village Oy ovat kehityksen kärjessä omilla aloillaan ja aloitetulla yhteistyöllä viedään taloutta uuden sukupolven yhteisölle teknologia edellä.

Virtuaalista vertaistalous applikaatiota kehittävä Bankify:n teknologialla luodaan työkalut läpinäkyvän taloudenpitoon Arctic Smartness Village:n perustamiin älykyliin. Bankify -sovelluksen avulla käyttäjät hallitsevat yhdessä heidän talouskohteitaan helposti, sosiaalisesti ja hauskasti. Arctic Smartness Village Oy:n toimitusjohtaja Juri Laurila näkee yhteistyön tuovan aivan uudenlaisia mahdollisuuksia yhteisöllisyyden ja yhteisön toiminnallisuuden edistämisessä.

Bankify Oy on uuden sukupolven digitaalisia talouspalveluja tarjoava start up, joka perustettiin kesällä 2016 ja on laajentunut jo yli 7 eri maahan. Applikaatio ratkaisee käyttäjien rahanhallinnan ryhmissä ja yhteisöissä innovatiivisella tavalla. Palvelu on saatavilla jo Android ja iOS kaupassa ja Bankify julkaisi myös oman yhteisökonseptin aikaisemmin tällä viikolla yhteistyössä opiskelijajärjestöjen kanssa.

Älykylä -ajattelun edelläkävijäyritys Arctic Smartness Village Oy valmistelee 500 asukkaan pilottikylää Sodankylään. Konseptissa yhdistyy ympäristöystävällisyys, elinvoimaisuus, älyteknologian tuoma mukavuus ja uudenlaisen yhteisöllisyys. Suurta kiinnostusta herättänyt konsepti on uudenlaisen ajattelutavan kautta muodostumassa ekosysteemi, jossa ihmisten elämänlaatua nostetaan innovatiivisilla ratkaisuilla. Suunnittelun edetessä konseptin on huomattu soveltuvan huomattavien yhteiskunnallisten haasteiden ratkaisemiseen ja uusia mahdollisuuksia tulee vastaan lähes joka viikko.

Bankify:n perustajan Antti Tarakkamäen mukaan yhteistyö on käytännössä uusien mobiilipohjausten talouden jakopalvelujen tuomista sekä pienille, että suurille käyttäjäyhteisölle. Applikaatio mahdollistaa jokapäiväisten talousasioiden hoidon ja myös uusien innovatiivisten palveluiden testaamisen (avoimet rajapinnat, blockhain, virtuaalivaluutat)

 

Lisätietoja:

Juri Laurila, toimitusjohtaja, Arctic Smartness Village Oy     +358 40 514 5000, juri.laurila@arctic2020.fi

Antti Tarakkamäki, perustaja, Bankify Oy                                   +358 40 156 9160, antti@bankify.io

 

¤¤¤

 

Tiedote 15.11.2017

Toiminta laajenee – haemme uusia partnereita

Ainutlaatuisen konseptimme kehitysaskeleet ovat huikeita. Takanamme seisoo järisyttävän kova verkosto Suomen parhaita osaajia, jotka haluavat auttaa meitä kehittämään parasta mahdollista mallia älykylästä. Mukana on myös laaja joukko yrityksiä, jotka näkevät tulevaisuuden potentiaalin. Tarvitsemme lisää asiantuntijoita ja pääomia hallitun kasvun toteuttamiseen, projektien suunnitteluun ja liiketoiminnan pyörittämiseen. Oletko kiinnostunut hyppäämään mukaan kehittämään tulevaisuuden älykyliä kanssamme. Etsimme motivoituneita partnereita, joille ihminen on tärkeä. Konseptillamme haetaan asukkaille elinvoimaisuutta, asumisen mukavuutta ja helppoutta, yhteisöllisyyttä, sekä hyvinvointia. Koko toimintamme perustuu tämän tavoitteen edistämiseksi ja ehdoton edellytys kumppaneillemme on kyky asettaa itsensä muiden ihmisten saappaisiin ja selkärangasta kumpuava halu mullistaa yhteiskuntamalleja ihmislähtöisempään suuntaan. Tämä on

Jos sinulta löytyy tahtoa kehittää yhteisöjä ja kykyä, rahaa tai mielestäsi oikeanlaista osaamista, laita sähköpostilla lyhyt kuvaus itsestäsi sekä siitä, miten voisit edistää yrityksen toimintaa ja kasvua 10.12.2017 mennessä juri.laurila(at)arctic2020.fi. Samaan osoitteeseen voit laittaa myös lisätietokyselyt.

 

¤¤¤

 

Tiedote 2.11.2017

Arctic Smartness Village Oy alkaa valmistelemaan joukkorahoituskampanjaa

Älykyläkonsepti on saanut osakseen suurta mielenkiintoa. Useasta kunnasta on otettu yhteyttä ja tiedusteltu älykylän perustamismahdollisuuksia. Uusia kylähankkeita odotetaankin lähtevän liikkeelle useita eri puolilla Suomea, kun varsinainen markkinointi aloitetaan.

Tarvitsemme laadukkaan suunnittelutyön tekemiseen lisää asiantuntijoita ja osaajia, jotta voimme antaa mahdollisimman monelle ihmiselle tilaisuuden asua modernissa ja elinvoimaisessa yhteisössä. Tulevan joukkorahoituskampanjan tarkoitus on lisätä käyttöpääomaa, jolla katetaan alkuvaiheen menot ja palkkakulut. Käyttöpääomaa tarvitaan myös markkinoinnin tehostamiseen ja kansainvälistymisen valmisteluun.

Olemme aloittaneet joukkorahoitusalustojen tarkastelun ja tiedotamme valituksi tulevasta alustasta myöhemmin. Joukkorahoituskampanjan yksityiskohdista tiedotetaan suunnittelun edetessä ja joukkorahoituskampanjan lanseerauksen yhteydessä.

Tulemme aloittamaan myös ryhmärakentamishankkeen, jossa tulevat asukkaat suunnittelevat oman asuinympäristön. Myös tästä tiedotetaan myöhemmin.

 

¤¤¤

 

Mediatiedote 28.8.2017

Teijo-Talot Oy perustamaan älykyliä Arctic Smartness Village Oy:n kanssa

 

Salolainen valmistaloja ja -tiloja rakentava Teijo-Talot Oy ja Arctic Smartness Village Oy solmivat yhteistyösopimuksen älykylien perustamiseksi. Arctic Smartness Village Oy:n älykyläkonsepti vie älykkään asumisen uudelle tasolle, josta hyötyvät ennen kaikkea tulevat asukkaat ja älykylien lähialueet. Tulevissa älykylissä elinvoimaisuus ja yhteisöllisyys on otettu jo suunnittelussa huomioon laajasti. Hankkeen edetessä Teijo-Talot tulee suunnittelemaan ja rakentamaan Arctic Smartness Village Oy:lle energiatehokkaita valmistaloja, joihin asennetaan älykästä tekniikkaa, jolla älysovellusten toimintaa voidaan tukea.
Arctic Smartness Village Oy:n mallissa perustetaan uusia älykyliä alueille, joissa on tarvetta asunnoille ja kuntiin, jotka haluavat houkutella uusia asukkaita paikkakunnalle. Mallilla voidaan rakentaa ekologisesta ja modernista asumisesta kiinnostuneille ihmisille asuinpaikkoja, jotka ovat energiaomavaraisia ja joiden energiatehokkuus on huippuluokkaa.

Älykylissä älyrakennuksia ja älykästä asumista
Älykylä ei ole vain lähellä toisiaan olevia energiatehokkaita taloja, vaan paljon muuta. Älykylässä asuminen on helppoa ja mukavaa, yhteisö voi hyvin henkisesti ja taloudellisesti ja siellä tunnetaan erityistä yhteenkuuluvuutta. ”Elinvoimaisuuden parantamiseksi kyläyhteisöistä ulospäin suuntautuvat pääomavirrat ohjataan ensisijaisesti kylän sisäiseen kiertoon”, Arctic Smartness Village Oy:n toimitusjohtaja Juri Laurila kertoo. Kyliin odotetaankin syntyvän kyläläisiä ja kylien lähialueiden palvelua parantavia yrityksiä, jotka työllistävät osan asukkaista ja niihin perustetaan erilaisia tuottavia yksiköitä energiantuotannon lisäksi aina paikallinen tarve huomioiden. Yhteisöllisyyden vahvistamiseksi Arctic Smartness Village Oy:llä on myös monenlaisia ratkaisuja.
Teijo-Talot Oy:llä on tehtaita Salon lisäksi myös Hämeenlinnassa, Halsualla ja Sodankylässä, johon on suunnitteilla älykkään kyläkonseptin mukainen mallikylä. Paikallisesti valmistetut valmistalot lisäävät kunnan työllisyyttä ja elinvoimaisuutta ja tuovat säästöjä rakentajalle lyhyen kuljetusmatkan ansiosta.
”Valmistalo soveltuu uuden kylän perustamiseen täydellisesti, koska se tuodaan paikalle muuttovalmiina”, arvioi Laurila. Lisäksi moduulirakentamisella voidaan tehdä rakennuksia, jotka elävät ihmisten elinkaaren mukana. Taloihin voidaan tuoda lisämoduuleja tilantarpeen kasvaessa ja vastaavasti niitä voidaan myydä edelleen tilantarpeen vähetessä. Valmistalo voidaan myös siirtää kokonaan uuteen paikkaan tarvittaessa tai vanha talo voidaan vaihtaa uuteen. ”Pystymme tuottamaan älykyliin konseptillamme myös terveelliset ja turvalliset päiväkodit, koulut ja palvelutalot. Panostamme entistä enemmän myös ympäristöystävällisyyteen ja mm. Suomen ensimmäinen Joutsenmerkitty päiväkoti on hiljattain valmistettu meillä.” kertoo Teijo-Talojen uusi toimitusjohtaja Kirsi Ruohonen.

Lisätietoja:
Yhteistyö ja älykylät: Juri Laurila, toimitusjohtaja, Arctic Smartness Village Oy, juri.laurila@arctic2020.fi, 040-514 5000
Valmistalot: Kirsi Ruohonen, toimitusjohtaja, Teijo-Talot Oy, kirsi.ruohonen@teijo-talot.fi, 044-721 7112